Alain GAYSTER, calotypes, kallitypie, papier salé, platinotypie : textes.

 

 

- Le calotype.


- La kallitypie.


- Le papier salé.


- La platinotypie.


Home